ei
jah
ee
рус


Minuost.ee Kasutajaleping


Käesolev kasutajaleping reguleerib suhteid Spektr Line OÜ (edaspidi Minuost.ee või Lehekülg) ja leheküljel www.minuost.ee ennast registreerinud internetivõrgu kasutaja (edaspidi Klient) vahel.
Registreerides ennast internetilehekülje www.minuost.ee kasutajaks, kinnitad, et nõustud käesoleva Kasutajalepingu tingimustega ning kohustud neid tingimata täitma.

Üldtingimused:

1.1 Internetilehekülje www.minuost.ee omanikuks ja administraatoriks on Spektr Line OÜ (registratsioonikood 12899158), e-posti      aadress klienditugi@minuost.ee
1.2 Kasutajalepingu tingimused kehtivad kõikide interneti lehekülje www.minuost.ee kasutajaks registreerinud juriidiliste ja füüsiliste isikute kohta. Lehekülje kasutamistingimused on kohustuslikud täitmiseks kõigile selle kasutajatele.
1.3 Kui mõni Kasutajalepingu tingimus muutub kehtetuks seadusega vastuolu tõttu, ei mõjuta see ülejäänud sätete ja tingimuste kehtivust.
1.4 Minuost.ee pakub Klientidele välja virtuaalse koha Lehekülje teenuste kasutamiseks, kus võib teha, otsida, osta ja vaadata kuulutusi ja enampakkumisi asjade või teenuste ostuks-müügiks.
1.5 Minuost.ee ei osale ise müügi- ja muudes tehingutes, mis tehakse Lehekülje Klientide vahel.
1.6 Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kliendi ja Minuost.ee vahel toimub elektroonilises vormis e-posti kaudu.
1.7 Lehekülg Minuost.ee ja kogu selle sisu autoriõigused kuuluvad SpektrLine OÜ-le.
1.8 Kasutuslepingut võib muuta. Minuost.ee võib käesolevaid kasutustingimusi , teades sellest kasutajale. Uus redaktsioon jõustub alates selle Leheküljel publitseerimise momendist. Klient on kohustatud jälgima Kliendilepingu tingimuste muutmisi ja täiendusi.
1.9 Klient nõustub hinnakirja ja /või tingimuste muutmiste ja täiendustega, jätkates Lehekülje kasutamist pärast vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.
1.10 Leheküljel Minuost.ee publitseeritud informatsioon ja materjalid kuuluvad Minuost.ee-le
1.11 Minuost.ee ei vastuta Lehekülje kaudu ostetavate/müüdavate asjade/teenuste kvaliteedi ja kvantiteedi eest.
1.12 Minuost.ee ei vastuta Kliendi poolt Leheküljel avaldatava informatsiooni usaldusväärsuse ja/või seaduslikkuse eest.

2. Isiklike andmete töötlemine

2.1 Klient annab nõusoleku isikuandmete töötlemiseks teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamise, samuti teenuse parenemise ja edasiarendamise eesmärgil.
2.2 Minuost.ee ei kohustu säilitama kasutaja isikuandmeid Lehekülje Minuost.ee andmebaasis.
2.3. Minuost.ee ei anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud Lehekülje kasutustingimustes sätestatud juhtudel.
2.4 Minuost.ee on õigustatud kasutama isikuandmeid ja andma neid nendele kolmandatele isikutele üle, kelle abil toimub Minuost.ee teenuste osutamine. Isikuandmeid võib samuti üle anda isikutele, kes osalevad Minuost.ee ja kasutaja vahelise kliendilepingu täitmises (näiteks, kulleriteenused, postkontor jne)
2.5 Minuost.ee ei on õigustatud üle andma Kliendi isikuandmeid teisele Kliendile juhul, kui Klient on teinud nimetatud oksjonile pakkumisi.
2.6 Minuost.ee on õigustatud edastama Minuots.ee teenuse eest õigeaegselt tasumata jätnud Kliendi isikuandmed võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso jmt).

3.Autoriõigus

3.1 Kõik autotiõigused Leheküljel olemasolevate materjalide suhtes kuuluvad Minuost.ee-le.
3.2 Autoriõigusega kaitstud teoste enampakkumise vormistamisel esitab Klient Minuost.ee-le loa nende teoste kasutuse ja autori varaliste õiguste realiseerimise kohta. Minuost.ee on õigustatud Kliendi poolt edastatud teoseid igal viisil kasutama ja keelata nende kasutamist, sealhulgas redigeerima, levitama, tõlkima, kohandama, parandama, reprodutseerima, modifitseerima, lisada neid kogumikesse või andmebaasidesse või edastada üldsusele.

4. Minuost.ee kohustused ja õigused

4.1 Minuost.ee. on õigustatud muutma teenuste hinnakirja, samuti kehtestama teatud liiki materjalide või jagude täiendavaid kasutustingimusi.
4.2 Minuost.ee kohustub hoidma saladuses Kliendile väljastatud konto salasõna ning mitte üle andma seda kolmandatele isikutele.
4.3 Minoust.ee ei vastuta :
4.3.1 Minuost.ee-le esitatud ja Leheküljel publitseeritud reklaami eest, samuti kuulutuste ja enampakkumiste sisu, kättesaadavuse ja usaldusväärsuse eest;
4.3.2 Kliendivaheliste võimalike vaidluste eest, s.h. kohtulikud vaidlused, nõuded, hagid;
4.3.3. Kahju eest, mis tekkis teenuste kasutamise või kasutamise võimatuse tagajärjel;
4.3.4 Lehekülje töö häirimise ja andmete kaotsimineku eest küberrünnaku tagajärjel;
4.3.5 Minuost.ee on õigustatud muutma Kliendi poolt Leheküljel publitseeritud kuulutustes, teenustes ja enampakkumistes sisalduvat informatsiooni.
4.4 Minost.ee on õigustatud sulgema publikatsiooni ilma ette teatamata, samuti piirama / blokeerima kontot oma äranägemise järgi, kui Klient
4.4.1 Levitab teadvalt valeinformatsiooni;
4.4.2 Esitas Leheküljel registreerimisel või selle kasutamisel vale või ebatäpset informatsiooni;
4.4.3 Solvab teisi isikuid Leheküljel, õhutab vägivalda või vaenu;
4.4.4 Tekitab Leheküljele kahju;
4.4.5 Käitub ebaseaduslikult või rikub intellektuaalomandi õigust;
4.4.6 Kliendi käitumine on heade tavadega vastuolus;
4.4.7 Kui kliendi suhtes on laekunud 3 kaebust, on Minuost.ee õigustatud kliendi kontot blokeerima tähtajaga kuni kuue kuuni;

5. Kliendi õigused ja kohustused

5.1. Klient kohustub:
5.1.1. Lehekülje registreerimisel esitama õigeid isikuandmeid, registreerida ennast oma õige nime all ja kasutada kehtivat e-posti aadressi;
5.1.2 Käituma Lehekülje kasutades seaduskuulekalt, täita Eesti Vabariigi seadusi ja õigusakte;
5.1.3 Esitama Lehekülje kasutamisel tõeseid andmeid müüdavate asjade või teenuste kohta;
5.1.4 Mitte kasutama programme või faile, mis tõrkuvad, rikuvad või muul viisil takistavad Lehekülje tavapärast kasutamist;
5.1.5 Mitte suurendama kunstlikult asja/teenuse hinda, sisestades ise pakkumisi enda poolt oksjonil müüki pandud asjale/teenusele enampakkumiste puhul ning mitte langetama ise kunstlikult asja/teenuse hinda. Samuti mitte kasutama hinna tõstmiseks või langetamiseks lähedasi, nt sugulasi või tuttavaid.
5.1.6 Mitte esitama informatsiooni asja/teenuse kohta, millise ostuks/müügiks on tehtud pakkumine mõnel muul internetileheküljel, mis on analoogne Minuost.ee-ga;
5.1.7 Kui tegemist on enampakkumisega, kohustub asja/teenust oksjonil müüv Klient müüma sellise asja/teenuse rahaliselt kõrgeima pakkumise tegijale. Lepingupooled on kohustatud vahetama asjasse puutuvat infot 7 päeva jooksul pärast enampakkumise lõppu;
5.1.8 Kui tegemist on enampakkumisega, kohustub asja/teenust oksjonilt ostev Klient selle asja/teenuse ostma, kui tema pakutud hind oli kõrgeim. Lepingupooled on kohustatud vahetama asjasse puutuvat infot 7 päeva jooksul pärast enampakkumise lõppu.
5.1.9 Mitte esitama nõudeid Minuost.ee suhtes, v.a. käesoleva Kliendilepinguga ettenähtud juhtudel;
5.1.10 Hoidma isiklikukult Lehekülje kontole juurdepääsuks vajalikke andmeid nii, et need ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a Kliendi usaldusisikud ( volikirja alusel);
5.1.11 Viivitamatult informeerima Minuost.ee- d e-posti vahendusel kõikudest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Lehekülje kasutajaks registreerumisel esitatuga;
5.1.12 Viivitamatult informeerima Minuost.ee- d e-posti vahendusel Lehekülje kasutamiseks vajaliku salasõna kaotsiminekust või kolmanda isiku kätte sattumisest.
5.1.13 Leheküljel kuulutatud enampakkumise korral realiseerida asja/teenuse väljaspool Minuost.ee süsteemi.
5.1.14 Enampakkumise kirjelduses ja küsimustes-vastustes mitte avaldama oma isiklikke kontaktandmeid. Minuost.ee võib kontaktandmete avaldamist tõlgendada kui soovi realiseerida või osta asi/teenus väljaspool Lehekülje süsteemi.
5.1.15 Enampakkumise korral mitte muuta peale esimese pakkumise saamist enampakkumise kirjeldust ja sisu.
5.1.16 Mitte esitama ettepanekuid tsiviilkäibes piiratud või keelatud asjade/teenuste ostu/müügi kohta;
5.2 Lehekülje kasutamisel kinnitab Klient, et
5.2.1 Kohustub täitma kõiki Kasutajalepingut tulenevaid kohustusi;
5.2.2 Kokkulepitud ost/müük toimub ilma Minouost.ee sekkumise- või vahenduseta, Kliendid vastutavad iseseisvalt lepingute täitmise eest.
5.2.3 Ostu/müügi pakkumise tegemine toob kaasa ostu/müügi kohustuse ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab Klient kohustuse rikkumisega tekitatud kahjude eest täies ulatuses;
5.2.4 Kõikide teenuste kasutamisest tulenevatelt tehingutelt makstavate maksude (sh tulu-, käibe- ja sotsiaalmaks) deklareerimise ja maksmise kohustus lasub Kliendil;
5.2.5 Klient kohustub mitte rikkuma varalisi või mittevaralisi õigusi (s.h. intellektuaalomandist tulenevad õigused);
5.2.6 Kui Klient põhjustas Lehekülje korrektse töö tõrked, kohustub Klient hüvitama Minuost.ee-le kõik kulud, kahjud ja viivised;
5.2.7 Kliendi pool lepingu rikkumisel kohustub Klient tasuma leppetrahvi, saamata jäänud tulu ja kulud, mille suurus moodustab 25% oksjoni lõpphinnast ( minimaalne summa 30€). Täiendavalt kohustub Klient hüvitama teisele poolele oksjoniga seotud Minuost.ee teenustasu.
5.2.8 Kliendil on keelatud oksjoni kirjeldades publitseerida asja kirjeldusega mitteseotud informatsiooni. Asja kirjelduses ei tohi olla reklaami, kontakte, telefoninumbreid. Nimetatud kohustuse rikkumisel võib Minuost.ee nõuda reklaami eest täiendavalt tasu vastavalt hinnakirjale.

6. Tasumine

6.1. Minuost.ee on õigustatud nõudma Kliendilt tasu Teenuse kasutamise eest vastavalt hinnakirjale.
6.2 Maksetähtaja möödumisel on Minuost.ee-l õigus nõuda võlgnikult viivist 0,2% võlgnetavast summast iga tasumisega viivitatud päeva eest. Õigeaegselt tasumata jäetud arved edastatakse võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkassole) 1 kuu jooksul pärast arve väljapanemist. Edaspidi kohustub Klient tasuma kõik õigeaegselt tasumata jäetud maksude sissenõudmisega seotud kulud.

7. Lepingu rikkumine

7.1. Lepingu rikkumiseks on:
7.1.1 leheküljel Minuost.ee olemasoleva informatsiooni kopeerimine ja publitseerimine ilma Minuost.ee loata;
7.1.2 Ebaõige informatsiooni esitamine isikuandmete kohta;
7.1.3 Rämpsposti levitamine;
7.1.4 Mitme konto registreerimine ja kasutamine;

8. Küsimuste ja lahkarvamuste lahendamine

8.2 Kliendi ja Minuots.ee vaheliste küsimuste ja lahkarvamuste lahendamisel kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust ja õigusakte.
8.3 Lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel .Kompromissi mittesaavutamisel lahendab vaidlust Harju Maakohus.

9. Lepingu lõpetamine

9.1 Käesolev leping lõpeb automaatselt kasutaja konto sulgemisega;
9.2 Konto sulgemine ei vabasta kasutajat kohustuste täitmisest Minuost.ee ees;
9.3 Kliendi soovist lepingut lõpetada tuleb teatada e-posti aadressile klienditugi@minuost.eeReklaam Hinnakiri Kontakt Kasutamise tingimused Abi
© Minuost.ee